Θεσμοθέτηση & Υλοποίηση

Το ΣΒΑΚ του Δήμου σου θεσμοθετήθηκε με την από [thesmothetisi] Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ξεκινά η υλοποίηση!

Παραδοτέα

Για το σύνολο των υλικών μέχρι τώρα, πατήστε εδώ: