Αναρτήθηκε το Σύμφωνο Συμμετοχής και Υποστήριξης Φορέων

keasimfono

Αναρτήθηκε το Σύμφωνο Συμμετοχής και Υποστήριξης Φορέων του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του νησιού της Κέας. Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα Διαδικασία της πλατφόρμας.

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται συνοπτικά οι λόγοι και το νόημα της σύνταξης και υπογραφής του Συμφώνου. Οι πληροφορίες έχουν αντληθεί από την έκδοση Οδηγίες για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του οργανισμού Eltis, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους είναι σημαντική, καθώς βοηθά στη νομιμοποίηση του σχεδίου και την βελτίωση της ποιότητας του. Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού σχεδίου.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού είναι ένα θεμελιώδες καθήκον των τοπικών αρχών προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ενώ είναι επίσης μια απαίτηση που καθορίζεται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωση και τις διεθνείς συμβάσεις. Ένα κύριο μειονέκτημα του σχεδιασμού των αστικών μεταφορών σήμερα είναι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των επιπέδων χάραξης πολιτικής και των οργανισμών, πέρα από την ενοποίηση των μέσων μεταφοράς (π.χ. συντονισμός του σχεδιασμού των χρήσεων γης, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ένταξη, ισότητα των φύλων, οικονομική ανάπτυξη, ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνία της πληροφορίας). Η αντιμετώπιση αυτού του ελλείμματος είναι μεγάλη πρόκληση για το σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλά είναι επίσης μια κύρια πηγή για καινοτομία και βελτίωση

Οι στόχοι του Συμφώνου:

  • Εξασφάλιση της συμμετοχής των αρμόδιων εμπλεκόμενων σε βασικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού.
  • Ενθάρρυνση των πολιτών για ενημέρωση και συμμετοχή στη συζήτηση.
  • Σχεδιασμός βιώσιμων λύσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και δημιουργία αισθήματος «ιδιοκτησίας» για τη διαδικασία σχεδιασμού.
  • Ενίσχυση της ζωτικότητας της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής κουλτούρας.
  • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας, οικονομικής αποδοτικότητας, διαφάνειας, αποδοχής και νομιμότητας του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Το Σύμφωνο θα παραμείνει ανοιχτό προς υπογραφή μέχρι το τέλος της διαδικασίας.